top of page

Pētnieku sākumskola

1. - 6. klase

Par procesu

Mācību process balstās uz Marijas Montesori pedagoģijas principiem, kas atspoguļoti skolas vērtībās. Mūsu mērķis ir vispusīgi attīstīt skolēnu personību un potenciālu, palīdzot gūt priekštatu, kā zināšanas un prasmes pielietot dzīvē. Mēs strādājam, lai atraisītu un atbalstītu bērna dabīgo izziņas interesi, attīstītu prasmi patstāvīgi mācīties un plānot, analizēt un izdarīt secinājumus, uzdot jautājumus un izteikt viedokli. Valsts noteiktais izglītības standarts tiek savīts ar Marijas Montesori sākumskolas programmu, veidojot jēgpilnu, integrētu mācību saturu. Pilnvērtīga

 

Montesori skolas programma aptver divus trīs gadu ciklus: 1.-3.klase un 4.-6.klase. Mācību apjoma apguves plānojums paredz klātienes darbu skolā, tomēr, ja skolēnam nepieciešams ilgāks laiks mācību uzdevumu izpildei, tiek meklēti individuāli risinājumi.

Ikdienas mācību procesā skolēni strādā individuāli vai nelielās grupās, atbilstoši savām mācību vajadzībām un ritmam, aktīvi iesaistās mācību procesā, skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iniciatīvu un sociālās sadarbības prasmes.

Neatņemama skolas ikdienas sastāvdaļa ir došanās dažādos mācību braucienos, kuru laikā notiek skolēnu iemaņu un prasmju pilnveidošana reālās dzīves situācijās.

Mūsu mācību mērķis

Liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Grupas ikdienas dzīves neatņemamā sastāvdaļa ir pieklājības vingrinājumi, emocionālas inteliģences apgūšana un saspīlēto ikdienas situāciju izrunāšana.

 

Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem atpazīt savas emocijas, iegūt emociju kontrolēšanas iemaņas, attīstīt un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt konfliktu situācijas.

KZavelePHOTO_Paris22_11-207.jpg

Dienas kārtība

08.00 – 09.00 Ierašanās pirmsskolā, brokastis

09.00 – 11.00 Brīvais darbs ar Montesori materiāliem, rīta aplis

11.00 - Augļu/dārzeņu pauze

11.00 – 12.20 Āra pastaiga

12.30 – 13.00 Pusdienas, higiēna

13.00 - 15.00 Klusais laiks, diendusa

15.00 - 15.30 Pamošanās, launags

15.30 - 18.30 Pēcpusdienas nodarbības, pastaiga vai dažādas nodarbes grupā

Nodarbības sākumskolā

Svarīgākās nodarbības ir jau iekļautas pirmsskolas maksā. Katrā no filiālēm ir iespējamas vairākas izvēles nodarbības par papildus samaksu.

Iekļautās nodarbības

Mūzika: 2 reizes nedēļā

Māksla: 1 reizes nedēļā

Angļu valoda: 2 reizes nedēļā

Par papildus maksu pieejamās nodarbības

Koriģējošā vingrošana: 2 reizes nedēļā

Zīmēšanas pulciņš: 1 reizi nedēļā

Izmaksas sākumkolā

Mācību maksa - 340€ / mēnesī

Ēdināšanas maksa - 5€ / dienā

  1. Mācību maksa ir jāapmaksā pilnībā, neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita.

  2. Mums nav iestāšanas maksas vai maksas par mācību materiāliem.

  3. Ēdināšanas maksa tiek aprēķināta tikai par apmeklētajām dienām.

  4. Mācību maksa tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma un valsts mērķdotācijas apmērā (mērķdotācija tiek saņemta tikai par bērniem no 5 gadu vecuma).

  5. Ja iestādi apmeklē divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes, otram (un trešajam) bērnam mācību maksai ir 15% atlaide.

  6. Ekskursijas un īpašie pasākumi (piemēram, teātra izrādes un Ziemassvētku dāvanas) ir apmaksājami atsevišķi.

Papildus nodarbību izmaksas

Koriģējošā vingrošana: 30€ / mēnesī

Zīmēšana: 25€ / mēnesī

Keramika: 25€ / mēnesī

Uzņemšana

Svarīgs nosacījums uzņemšanai skolā ir vecāku uzskatu sakritība ar skolas filozofiju. Varētu teikt, ka, iestājoties mūsu skolā, tajā tiek uzņemta visa ģimene.

Lai iestātos pretendentu rindā vecāks raksta e-pastu skolas administrācijai un elektroniski aizpilda pieteikuma veidlapu. Janvāri-martā potenciālie pirmklasnieki tiek aicināti pavadīt trīs iepazīšanas dienas skolā. Tām seko skolotāju pārrunas ar vecākiem. Kad ir pieņemts abpusējs lēmums par skolēna uzņemšanu skolā, vecāki raksta iesniegumu par uzņemšanu, paraksta līgumu un iesniedz medicīnisko karti.

Augusta beigās notiek pirmā vecāku sapulce.

Vai bērns ir gatavs Pētnieku skolai? Svarīgi, lai bērns būtu psiholoģiski un emocionāli gatavs mācībām skolā - spēj pārvaldīt savas emocijas, spēj izvairīties no konfliktiem, spēj patstāvīgi risināt domstarpības pārrunu ceļā. Bērnam jābūt labām pašapkalpošanas prasmēm - spēj rūpēties par savu higiēnu un savām mantām. Vēlams, lai bērns prastu lasīt un rakstīt.

KZavelePHOTO_Paris22_11-317.jpg

Pēcpusdienu nodarbības sākumskolā

Papildus nodarbības sākumskolā

  • zīmēšana: 1x nedēļā

  • keramika: 1x nedēļā

  • ķīniešu valoda: (sadarbībā ar LU Konfūciju institūtu; nodarbības vada skolotāja no Ķīnas) 2 x nedēļā

  • ģitāras privātnodarbības: 1x nedēļā

bottom of page